Księga akcji

zawiązanej w dniu 05.04.2007 r. Aktem Zawiązania Spółki Akcyjnej Rep. A nr 238342007 sporządzonym przed asesorem notarialnym Piotrem Przybyszem, zastępcą Małgorzaty Nowosielskiej, notariusza w Warszawie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281489, wcześniej zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy-Rejestrowy na mocy postanowienia z dnia 30.05.2007 r. Sygnatura akt. WA.XTI NS-REJ.KRS/10512/07/636 kapitał akcyjny wynosi PLN 7 366 660 – i dzieli się na 7 366 660 akcji imiennych po 1 PLN (jeden złoty) każda, tj. 500 000 akcji imiennych serii A i 6 866 660 akcji serii B, C, D, E akcji imiennych.
  1. Akcjonariusz: Sylwester Eugeniusz Cacek, PĘSĘL 59123000796, zamieszkały 05-540 Zalesie Górne ul. Młodych Wilcząt 38
499 990 akcji serii A Akcje emisji pierwszej (seria A), akcji imiennych, o numerach od A 000001 do A 499990 o wartości nominalnej po PLN 1,00 (jeden złoty) każda, w łącznej wysokości PLN 499 990,00 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych).
  1. Akcjonariusz: OrsNet Sp. z o.o., adres: 05-500 Piaseczno ul. Świętojańska 5A
10 akcji serii A Akcje emisji pierwszej (seria A), akcji imiennych , o numerach od A 499991 do A 500000 o wartości nominalnej po PLN 1,00 (jeden złoty) każda, w łącznej wysokości PLN 10,00 (dziesięć złotych).
  1. Akcjonariusz: CSE CREATIVE SPORTS ENTERPRISES S,A. société anonyme, adres: boulevard Grand-Duchesse Charlotte 65. L-1331 Luxemburg
6 866 660 akcji serii B, C, D, E Akcje serii E, imienne, o numerach od 0000001 do 4700000 o wartości nominalnej po PLN 1,00 (jeden złoty) każda, w łącznej wysokości PLN 4 700 000,00-(cztery miliony siedemset tysięcy złotych). Akcje serii E objęte na skutek podwyższenia kapitału zakładowego zarejestrowanego 29.04.2009 r. opłacone w 65% kwotą PLN 3 055 000,00 (trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy), pozostałe 35% opłacone kwotą PLN 1 645 000 (jeden milion sześćset czterdzieści pięć tysięcy) 18.08.2009 r.